Studia

 

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

 

Elektroradiolog to specjalista zaliczany do średniego personelu medycznego, posiadający wiedzę i umiejętności wykonywania medycznych procedur diagnostycznych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, diagnostyki elektromedycznej, medycyny nuklearnej oraz leczniczych procedur radioterapeutycznych. 

Od 2012r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM realizowane jest kształcenie studentów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Elektroradiologia.  Program studiów obejmuje bogatą ofertę kursów i zajęć praktycznych prowadzonych przez doświadczoną kadrę uniwersytecką. 

W wyniku kształcenia studenci zdobywają wiedzę związaną z wykonywaniem badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące, pole magnetyczne, pierwiastki promieniotwórcze, ultradźwięki czy  diagnostykę elektromedyczną. Potrafią analizować wyniki wykonanych badań diagnostycznych oraz przygotować je do oceny przez lekarza. Kładziony jest również nacisk na naukę języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka medycznego. Po IV semestrach kurs kończy się egzaminem na poziomie B2. Student potrafi swobodnie komunikować się w języku angielskim oraz posługiwać się anglojęzyczną literaturą.  

Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent kierunku Elektroradiologia może podjąć zatrudnienie w dużych pełnoprofilowych zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej, radioterapii oraz pracowniach medycyny nuklearnej, fizjologii klinicznej i informatyki medycznej. Ukończenie kierunku daje również możliwość zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej, kierownika zespołu techników czy w sektorze marketingu sprzętu medycznego.  

Od 2023r. Zakład Elektroradiologii WNZ UJ CM rozpoczął kształcenie studentów na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Elektroradiologia, stając się tym samym jedną z nielicznych w Polsce jednostek akademickich umożliwiających uzyskanie tytułu magistra elektroradiologii. Podejmując studia drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM licencjaci elektroradiologii mogą znacząco poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Ponadto, uzyskanie tytułu magistra elektroradiologii umożliwi absolwentom dalsze kształcenie w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych.  

Kursy i obowiązkowe praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych Krakowa (np. Szpital Uniwersytecki, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna UJ CM, Szpital Specjalistyczny im Żeromskiego, Szpital Specjalistyczny im Dietla, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Instytut Onkologii Oddział w Krakowie, MCD Voxel). Dzięki temu studenci kształtują postawę potrzebną w pracy z osobami chorymi i wymagającymi opieki oraz nabywają kompetencji i doświadczenia, które dają szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Przy Zakładzie Elektroradiologii działa Koło Naukowe Elektroradiologii, którego członkowie rozwijają swoje zainteresowania związane z diagnostyką obrazową, uczestniczą w konferencjach oraz przygotowują publikacje.