Dydaktyka

Programy studiów realizowane przez Zakład Elektroradiologii

 

Zakład Elektroradiologii WNZ UJ CM realizuje nauczanie na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku elektroradiologia. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia:

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii. Absolwent jest przygotowany do wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej). Jest przygotowany do kontroli jakości aparatów diagnostycznych, ochrony radiologicznej pacjenta i personelu medycznego, zapobiegania skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Absolwent posiada umiejętność współpracy i komunikowania się z pacjentem i innymi członkami zespołu oraz świadczenia usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej, radioterapii, medycyny nuklearnej i diagnostyki elektromedycznej.

Absolwent kierunku elektroradiologia może być zatrudniony w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczonych usług oraz sektorze marketingu sprzętu medycznego.

 

Przedmioty realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia:
Pierwszy rok  I semestr II semestr
Drugi rok III semestr IV semestr
Trzeci rok V semestr VI semestr

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku elektroradiologia:

 

Program studiów stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia. Absolwent jest przygotowany do organizowania pracy zespołu elektroradiologów oraz podejmowania decyzji kryzysowych. Absolwent może kształcić elektroradiologów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w zakresie praktycznym, jak i teoretycznym. Jest przygotowany do pracy naukowej, projektowania badań oraz pisania publikacji naukowych. Zna zagadnienia prawa w zakresie związanym ze swoim zawodem i potrafi je stosować w pracy zawodowej. Absolwent może być zatrudniony na stanowiskach kierowniczych oraz jako pracownik dydaktyczno-naukowy lub dydaktyczny na uczelniach wyższych. Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie zaawanasowanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do: – wykonywania specjalistycznych procedur diagnostycznych; – organizowania i nadzorowania pracy techników elektroradiologii i elektroradiologów oraz podejmowania decyzji kryzysowych; – zarządzania zespołem w miejscu pracy; – zapewnienia jakości diagnostyki radiologicznej; – tworzenia standardów w diagnostyce radiologicznej oraz wdrażania do praktyki; – prowadzenia badań i upowszechniania wyników. Absolwent może być zatrudniony w zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej, radiologii zabiegowej, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej oraz gabinetach dentystycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz sektorze marketingu sprzętu medycznego na stanowisku elektroradiologa lub na stanowiskach kierowniczych oraz w szkolnictwie wyższym.

 

Przedmioty realizowane w ramach studiów drugiego stopnia:
   Pierwszy rok  I semestr II semestr
   Drugi rok III semestr IV semestr